Regulamin konkursu plastycznego

REGULAMIN KONKURSU

 

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-807, Al. Jerozolimskie 94.

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 14.03.2019r. do 28.03.2019r.

 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18-lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.

2.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

 

§3. ZASADY

3.1. W celu uczestnictwa w konkursie należy:

  a) wykonać dowolną techniką projekt plastyczny, przedstawiający ulubionego bohatera serii „Zaopiekuj się mną”

  b) wysłać zdjęcie wykonanego projektu na adres: konkurs@zaopiekujsiemna.com.pl

3.2. Konkurs będzie odbywał się w dniach: 14.03.2019 r. do 28.03.2019 r. – godz. 23:59;

3.3. Jury złożone z pracowników ORGANIZATORA KONKURSU oraz autorki serii „Zaopiekuj się mną” wybierze 3 najciekawsze projekty, przyznając następujące nagrody:
a) 1. miejsce – bon o wartości 200,00 zł do wykorzystania na zakup aktualnie dostępnej oferty wydawnictwa Zielona Sowa na stronie www.zielonasowa.pl
b) 2. i 3. miejsce – bon o wartości 100,00 zł do wykorzystania na zakup aktualnie dostępnej oferty wydawnictwa Zielona Sowa na stronie www.zielonasowa.pl

3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 10.04.2019 r. na profilu FB Zaopiekuj się mną (https://pl-pl.facebook.com/ZaopiekujSieMna/).

3.5. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych teleadresowych do przekazania nagrody (tj. Imię, Nazwisko, adres email, adres wysyłki oraz numer telefonu).

3.6. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu zdjęć na profilach w portalach społecznościowych i stronach internetowych należących do organizatora na następujących polach:

- utrwalenie,
- publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV,
- zwielokrotnianie określoną techniką, oraz kopiowanie,
- wprowadzanie do obrotu,
- wprowadzanie do pamięci komputera,
- nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne
- publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
- wykorzystanie w całości lub części,
- wyświetlanie oraz ekspozycja w sieci Internet, dokonywanie skrótów, poprawek i modyfikacji.

3.7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku przyznania nagrody.

 

§4. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,
- poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.zielonasowa.com.pl/kontakt/,
- przesyłając wiadomość na adres e-mail: wydawnictwo@zielonasowa.pl,
- dzwoniąc do nas na numer telefonu: +48 22 379 85 50.

4.2. Inspektor Ochrony Danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD).
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem:
-listownie na adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,
-przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@zielonasowa.pl.

4.3. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- realizacji Konkursu na zasadach opisanych w regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przystąpieniu do Konkursu na Facebook’u. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego, a w przypadku osób nagrodzonych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług. Dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu na marketing.

4.4. Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
-upoważnieni pracownicy administratora danych,
-usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług, 
-podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

4.5. Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

4.6. Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

4.7. Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
- Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
- W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
- Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
- Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.
- Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
- Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych.
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.3. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

5.4. Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.